ƠN CHỮA LÀNH DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

0 Hiện nay Đức Chúa Trời có còn muốn chữa lành tất cả những ai cần ơn chữa lành như trước đây Ngài đã làm không? Ngăn trở lớn nhất của đức tin đối với nhiều người tìm kiếm ơn chữa lành trong thời đại chúng ta là họ không biết chắc về sự kiện là Đức Chúa Trời muốn chữa lành mọi người. Hầu như mọi người đều biết rằng Đức Chúa Trời có chữa lành một số người, nhưng có nhiều điểm trong nền thần học hiện đại đã ngăn trở con người không biết những gì Kinh Thánh dạy cách rõ ràng rằng ơn chữa lành được sắm sắn cho mọi người.

Chúng ta không thể nào mạnh dạn tuyên bố bởi đức tin một phước lành nào đó trong khi chưa biết chắc rằng Đức Chúa Trời có hứa điều đó hay không, bởi vì chỉ khi nào biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời rồi tin cậy và hành động thì mới có thể tuyên bố các phước lành của Đức Chúa Trời.

Hãy Đọc Giao Ước

Nếu muốn biết một người để lại điều gì trong lời di chúc, chúng ta đọc tờ di chúc đó. Nếu chúng ta muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời về bất cứ vấn đề gì thì chúng ta hãy đọc giao ước của Ngài. Giả sử có một phụ nữ nói, “Chồng tôi là người rất giàu và đã qua đời. Tôi ước ao muốn biết anh ấy có viết di chúc để lại gì cho tôi hay không”. Tôi sẽ trả lời với bà ấy “Tại sao bà không đọc tờ di chúc đó để xem thử?”

Giao ước giống như là di chúc của một người. Kinh Thánh bao gồm giao ước và ý muốn sau cùng của Đức Chúa Trời, trong đó Ngài để lại cho chúng ta tất cả các phước lành của ơn cứu chuộc. Bởi vì nó là giao ước và ý muốn sau cùng của Ngài, nên các giấy tờ sau này nếu ai đó thêm vào đều là giấy giả.

Nếu ơn chữa lành có trong ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, mà ta lại nói Đức Chúa Trời không muốn chữa lành cho mọi người như giao ước của Ngài ghi lại rõ ràng, thì ta đã thay đổi giao ước (di chúc) rồi, tức là thay đổi sau khi người để lại di chúc qua đời.

Giê-xu không chỉ là Đấng đã chết sau khi để lại di chúc, mà Ngài còn sống lại và cũng là Đấng trung bảo của giao ước ấy (Hê 9:15;12:24). Ngài là Đấng biện hộ cho chúng ta (1 Gi 2:1-2). Ngài không cắt cớ để lấy tài sản của chúng ta như là một số luật sư ở đời này có thể làm. Ngài là đại diện của chúng ta tại bên hữu Đức Chúa Trời.

Đọc các sách Phúc-âm, những sách ghi lại những lời giảng dạy và công tác của Đấng Christ, là cách tốt nhất để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Giê-xu là sự thể hiện thực tế ý muốn của Cha. Cuộc đời của Ngài vừa là một khải thị, vừa là một thể hiện về tình yêu và ý muốn không đổi của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ ý muốn Đức Chúa Trời cho chúng ta.

“Nhóm Từ” Làm Mất Đi Đức Tin

Khi Giê-xu đặt tay trên mỗi người bệnh và chữa lành họ, là Ngài đang bày tỏ và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là ý muốn dành cho tất cả mọi người.

Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến đế thực hành ý định của Ngài.

Hê 10:7

Vì Ta từ trời xuống không phải làm theo ý riêng Ta, nhưng theo ý Đấng đã sai Ta.

Giăng 6:38

Mọi sự Giê-xu đã làm cho nhân loại khổ đau khi Ngài thi hành chức vụ trên đất là một khải thị trực tiếp về ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho nhân loại. F.F Bosworth có nói trong cuốn sách của ông – “Christ the Healer” (Christ – Đấng Chữa bệnh):

Có lẽ không ai bảo thủ hơn các học giả của Hội Thánh Anh Giáo. Do đó có một uỷ ban được lập ra để nghiên cứu về đề tài chữa bệnh thân thể. Sau ba năm nghiên cứu truy tìm cả trong Kinh Thánh lẫn trong lịch sử, sau đó họ báo cáo lại cho Hội thánh rằng ơn chữa lành mà Giê-xu đã thực hiện là một khải thị ý muốn của Đức Chúa Trời Trời cho con người . Bởi vì họ khám phá ra rằng: ý muốn của Ngài đã được khải thị đầy đủ. Họ báo báo thêm: Hội Thánh không cần phải cầu nguyện cho người bệnh bằng cụm từ làm mất đi đức tin, tức là nói “Nếu Chúa muốn…”

Ông Bosworth nói tiếp: “Sứ diệp được dạy trong các sách phúc-âm là sứ diệp về ơn chữa lành trọn vẹn cả hồn lẫn xác cho tất cả mọi người đến với Ngài. Nhiều người ngày nay nói “Tôi tin ơn chữa lành, nhưng tôi không tin ơn ấy dành cho mọi người”. Nếu ơn chữa lành không dành cho mọi người, thì làm sao chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện bởi đức tin ?

Trong số hết thảy những người tìm kiếm ơn chữa lành từ Đấng christ khi Ngài còn thi hành chức vụ trên đất, thì chỉ có một người đã cầu nguyện xin chữa lành hằng cụm từ, “Nếu Chúa Muốn…” đó là một người phung bị xã hội ruồng bỏ trong Mác 1:40, một người lúc này chưa biết Đấng Christ có muốn chữa lành ông hay không.

Chỉnh lại điều không chắc

Điều trước tiên Đấng Christ đã làm là chỉnh lại điều không chắc bằng cách khẳng định với ông “Ta Muốn.” Không còn là “nếu Chúa muốn” mà đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, người phung nói, “nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con.” Giê-xu trả lời “Ta muốn” (Mác 1:4 1).

Bạn hãy giải quyết điều này một cách vĩnh viễn : Đức Chúa Trời muốn chữa lành người bệnh. Nếu Ngài muốn chữa lành một người, thì Ngài cũng muốn chữa lành mọi người.

Ngài không muốn cho một ai hư mất (II Phierơ 3:9)

Giacơ hỏi: Có ai trong anh chị em yếu đau? (Giacơ 5: 14). “Ai” là có cả bạn, nếu bạn bị bệnh. Kinh thánh nói về những người đã bị rắn cắn, dù ai bị rắn cắn khi nhìn lên con rắn đồng đều được thoát chết (Dân 21:9). Bây giờ cũng vậy hễ ai nhìn xem Đấng Christ là Đấng cứu chuộc đều dược cứu – được chữa lành. Khi xét về những ích lợi của công tác cứu chuộc thì mọi người đều có cùng một cơ sở ngang nhau. Những từ bất cứ ai và hễ ai muốn luôn luôn dùng để mời gọi những người chưa tin đến để được cứu. Những từ hễ ai , mọi người, hết thảybất cứ ai dùng để mời gọi những người bệnh và đau yếu đến để được chữa lành.

Lời mời gọi phổ thông

healing_handsCả hai lời mời gọi trên luôn luôn mang tính phổ thông và kết quả khi nào cũng đầy hứa hẹn tích cực: sẽ được cứu, sẽ có sự sống, sẽ được lành, sẽ đỡ người ấy dậy, chữa lành tất cả mọi người và hễ ai sờ Ngài đều được lành cả. Đôi lúc cha mẹ tỏ ra thiên vị với con cái mình, nhưng Đức Chúa Trời thì không . Khi chúng ta thỏa mãn cùng những điều kiện, thì chúng ta gặt cùng những kết quả . Khi chúng ta làm phần của mình, Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín thực hiện phần của Ngài. Những ích lợi của ơn cứu chuộc là dành cho bạn. Nếu lúc đó Đức Chúa Trời chữa lành mọi người , thì ngày nay Ngài vẫn chữa lành mọi người , tức là tất cả những ai đến với Ngài xin ơn chữa lành.

 

Đức Giê-xu Cơ-Đốc hôm qua, ngày nay và đời đời vẫn y nguyên.

Hêbơrơ 13:8

Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh.

Mathiơ 12: 15

Và ai sờ đến Ngài đều được lành bệnh hoàn toàn.

Mathiơ 14:36

Cả đoàn dân đều tìm cách sờ vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài thoát ra và chữa lành mọi người.

Luca 6:19

Buổi chiều; người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám. Chỉ phán một tiếng, Ngài đuổi tà linh và chữa lành tất cả những người bệnh tật. Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri Êsai: “Ngài , mang lấy sự đau ốm của chúng ta và cất đi,bệnh tật của chúng ta.”

Mathiơ 8: 16-17

Đấng Christ hiện vẫn còn chữa lành người bệnh, mục đích là để ứng nghiệm những lời tiên tri: Ngài đã mang sự đau ốm (yếu đuối) của chúng ta và cất đi bệnh tật (đau yếu) của chúng ta. Hãy luôn luôn nhớ “chúng ta” của Mathiơ 8: 17 là có cả bạn trong đó; qua giao ước của Ngài, Đức Chúa Trời chắc chắn tiếp tục chữa lành hết thảy những ai đau yếu để ứng nghiệm những Lời của Êsai.

Ta không bao giờ bội ước và sửa đổi lời Ta hứa hẹn

Thi Thiên 89:34

Khi mặt trời sắp lặn, dân chúng đem đến cho Ngài nhiều người đau đủ các chứng bệnh, Ngài đặt tay trên từng người chữa lành cho họ.

Luca 4: 40

Ơn chữa lành dành cho mọi người ở thời đại này, và Đấng Christ là Đấng chữa lành cũng không hề thay đổi.

ƠN CHỮA LÀNH DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

Và cần được rao giảng cho mọi người

Philíp rao giảng Đấng Christ tại Samari:

Đoàn dân đông chăm chú nghe Philíp giảng. Mọi người đều nghe ông giảng và thấy dấu lạ ông làm. Nhiều tà linh hét lên mà xuất khỏi những người bị ám. Nhiều người bại liệt và què quặt được chữa lành, nên thành phố tràn ngập niềm vui.

Công vụ 8:6-8

Giê-xu đã chứng tỏ là vẫn y nguyên khi Philíp rao giảng cho dân chúng nghe về Ngài. Phierơ rao giảng Đấng Christ cho người què (Công 3:6), cho vô số người (Công 5:14-16), cho Ê-nê (Công 9:34). Hết thảy đều được lành. Giê-xu vẫn y nguyên đối với Phierơ. Bất cứ nơi nào và khi nào công bố Giê-xu Christ là của tế lễ cho tội lỗi và bệnh tật, thì kết quả sẽ có ơn chữa lành thân thể cũng như ơn cứu rỗi tâm linh.

Phao-lô rao giảng Đấng Christ:

Tại Lít-tra, có một người liệt chân, từ lúc sơ sinh không bao giờ đi được. Anh ngồi nghe Phaolô giảng dạy. Phaolô nhìn chằm mặt anh, thấy anh có đức tin có thể chữa lành được, liền lớn tiếng bảo: “Anh hãy đứng thẳng lên”, anh nhảy lên và bước đi.

Công vụ 14:8-10

Phaolô chắc phải giảng Phúc-âm chữa bệnh, bởi vì người què đã nhận lãnh đức tin có thể chữa lành được trong khi lắng nghe sứ điệp của Phaolô.

Phương pháp này thật hữu hiệu

Bất cứ nơi nào dạy về ơn chữa lành, là nguồn chu cấp của Đức Chúa Trời dành cho mọi người, thì đức tin luôn luôn được thông ban và người nghe luôn luôn được chữa lành. Phương pháp này không bao giờ thất bại. Đức tin không thể nào thất bại.

Nhưng ta không thể vận dụng đức tin khi không xác định được rằng Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho mọi người. Nếu Ngài không chữa lành mọi người, thì chúng ta buộc phải xem xét trong mọi trường hợp: “Tôi không biết Chúa có muốn chữa lành người này hay không? Hay có phải đây là người kém may mắn mà Chúa muốn cho người đó tiếp tục mang bệnh không?” Một khi có sự không biết chắc như thế thì làm sao chúng ta cầu nguyện bởi đức tin?

Hãy để điều này trở thành một sự kiện chắc chắn: ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chữa lành bạn. Bạn có quyền nhận ơn chữa lành cũng như ơn tha thứ khi bạn tin. Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đấng chữa lành các người” (Xuất 15:26). Nếu Đức Chúa Trời phán Lời này, thì Ngài không thể nói dối; Ngài muốn nói như vậy, và những gì Đức Chúa Trời phán đều là chân thật. Vậy ơn chữa lành là của bạn.

Ơn chữa lành là một phần của Phúc-âm và phải dược rao giảng cho khắp thế giới và cho mọi tạo vật, cho tận cùng trái đất (Mác 16: 15, Ma 28:20) là một phần của Phúc-âm, phước lành Thiên-Thượng về ơn chữa lành thân thể là dành cho mọi người.

T.L. OSBORN
Trích từ cuốn sách “Chữa lành người bệnh”

From: tinlanh.ru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s