Tag Archive | cầu nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện không phải là một việc tự nhiên của người bình thường. Có người nói rằng đời sống sẽ khổ nếu không biết cầu nguyện, nhưng tôi không tin vào câu nói đó. Khi một tín hữu không cầu nguyện thì không phải người ấy khổ mà là sự sống của Ðấng Christ trong người ấy phải chịu khổ, vì đời sống tâm linh không được nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện. Khi tâm linh một người được tái sanh thì sự sống của Ðấng Christ được hình thành trong người. Tín hữu ấy có thể bồi dưỡng hay bỏ đói đời sống tâm linh mình.

Cầu nguyện là bồi dưỡng sự sống t âm linh với Chúa trong ta. Những quan niệm chung về sự cầu nguyện không tìm thấy trong Kinh Thánh Tân Uớc. Ða số tín hữu cho rằng cầu nguyện là phương tiện xin Chúa ban những nhu cần cho mình, nhưng Kinh Thánh dạy rằng mục đích chính của sự cầu nguyện là để biết Chúa nhiều hơn và được gần Ngài.

Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được.” (Giăng 16:24) Nhiều lúc chúng ta dùng sự cầu nguyện để than phiền với Chúa hoặc để biện luận hay đòi hỏi Ngài mà ít khi chúng ta thật sự dám xin Chúa điều quan trọng. Nhưng khi quan sát những đứa bé đòi bố mẹ thì chúng “cả gan” lắm! Chúa Gi ê-su dạy, “Nếu các ngươi không đổi lại và trở nên như đứa trẻ… (Mathiơ 18:3).

Hãy xin thì Chúa sẽ ban. Hãy cho Chúa Giê-su Christ có cơ hội để thực hiện năng quyền trên đời sống tâm linh bạn. Nhiều tín hữu không dám xin cho đến khi không còn lối thoát rồi mới kêu cầu Chúa. Lúc gặp đường cùng rồi thì ta không còn thì giờ để mặc cảm nữa, lúc ấy thì sự cầu nguyện mới tỏ thật lòng tìm kiếm Chúa và lẽ thật Ngài. Hãy sống thành thật giữa mình với Chúa cùng với những bài toán không đáp số, đó là lý do đưa ta đến đường cùng với Chúa. Nếu bạn cứ cho rằng mình vẫn “còn nước còn tát” để tự giải quyết lấy thì bạn sẽ không cần Chúa.

Sự “cầu nguyện không phải chỉ thay đổi sự việc” nhưng quan trọng hơn là sự “cầu nguyện thay đổi con người của tôi rồi tôi mới thay đổi sự việc.” Chúa ban đặc ân cầu nguyện cho bạn để thay đổi quan niệm sống và biến đổi con người bên trong hơn chỉ là hình thức bên ngoài.

Kinh Thánh: Có một ngày Ðức Chúa Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Lu-ca 11:1

From: nissi-united.com
———————————————————————————————————————————————
N ếu muốn tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành cũng như Chúa Giê-xu xin các bạn hãy đến tại nhà thờ T in Lành gần nhất nơi các bạn đang sống để được giúp đỡ. Hoặc các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua các cách sau :